1.Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на информационното общество „Дърварт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Банат“ №34, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204645783, телефон 0893726191, e-mail: office@darvart.com, наричано по-нататък за краткост „Доставчик” от една страна и Получателят на услуги (наричан „Потребител”), от друга страна.
Услугите се предоставят чрез домейн (интернет адрес): www.darvart.com, собственост на „Дърварт“ ООД, начинат по-долу Сайт, Страница или Електронен магазин.
2. На Страницата на Доставчика се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Доставчика гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, предоставените от него данни да бъдат събирани, съхранявани, и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
4. Доставчика се задължава да не разкрива никакви данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи Доставика се задължава да предостави информацията по силата на закона.
5. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни.

Стоки. Цени на стоките.
6. Електронният магазин www.darvart.com предлага ръчно изработени бижута, аксесоари и декорации. За всяка стока са посочени цената и основните ѝ характеристики.
7. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Същата се прибавя към цената на поръчаните артикули при финализиране на поръчката.
8. Доставчика не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
Поради спецификата на предлаганите продукти и начина на изработка (ръчна изработка), следва да се има предвид, че продуктите могат да се различават от показаните на снимките и два напълно идентични продукта не могат да бъдат изработени.
9. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
10. Доставчика си запазва правото да променя, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристикина стоките. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.
11. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани.